24 02 2013

Mitoloji Nedir?

Mitoloji bir din veya bir halkın kültüründe tanrılar, kahramanlar, evren ve insanı yaratılışa dair tüm sözlü ve yazılı efsane birikiminin ve bu efsanelerin doğuşlarını, anlamlarını yorumlayıp, inceleyen ve sınıflandıran bilim dalının adıdır.Sözcük anlamı Mitoloji (Yunanca: μυθολογία, μυθος [mithos] yani “söylenen ya da duyulan söz” ve λογος [logos] yani “konuşma”) kelimelerinin birleşiminden oluşmuş olup, Eski yunan'da “geçmişte söylenenlerin tekrar edilmesi ” gibi bir anlam barındırmaktayken zamanla Batı dillerinde efsane anlamı kazanmıştır. Çağdaş kullanımda, mitoloji ya belirli bir din veya kültürdeki mitlerin bütününü tanımlar (örneğin: Kelt mitolojisi)ya da mitlerin incelenmesi, yorumlanması, toplanması (belki yeniden oluşturulması) ve benzeri çalışmaları içeren bilgi, bilim dalını... ...Kaynak : ozlemarli.blogcu.com Devamı

19 02 2013

Şamanizm

  Şamanizm Şamanizm, insanlığın belki de en eski dinlerinden biridir. Temel olarak sihir ve büyüye dayanır. Her hangi bir kurucusu veya kutsal kitabı olmadığı gibi ortaya çıkış tarihi de belli değildir.Şamanizm ' in köken olarak anaerkil dönemde ortaya çıktığı tahmin edilmektedir.. Yakutlarda erkek Şamanlar özel cübbeleri bulunmadığı zamanlarda kadın entarisi giyerek ayin yaparlar. Şamanların çoğunun saçlarını uzatma nedenlerinden biri de budur  İnanç ve İbadetleri Şamanist inanca göre dünya, gök, yeryüzü ve yeraltı olmak üzere üç kısma ayrılır. Altay Türklerine göre "Aydınlık Alemi", yukarıdaki dünyayı yani gökyüzünü Tanrı Ülgen'le ona bağlı iyi ruhları temsil eder.Yeryüzünü, yani "Orta Dünya"yi insanlar oluşturur. Yer altı dünyası olan "Aşağıdaki Dünya"yı ise Tanrı Erlik ve ona bağlı kötü ruhlar oluşturur. İyi ruhlarla ilişki kurup, iyilik yapan Şamanlara ak-Şaman, yeraltı ruhlarıyla konuşup, Erlik 'in hizmetinde olanlaraysa kara-Şaman denir.  Eski Türklerin de inandığı din Şamanizm ' di. Bu Şamanizm,Yakutlar ve Altaylar'da yaşayan ilkel Şamanizm aşamasını bir süre sonra geride bırakmış, gelişmişti. Avcılık ve ilkel tarımla dar bir bölgede yaşayan boyların inanışlarıyla, büyük devletler kuran, Çin Duvarı ' yla Bizans arasına yayılmış halkların inanışları aynı kalmamıştı.  Çin kaynaklarından anlaşıldığına göre eski Orta-Asya Şamanizm ' inin temelleri Gök-Tanrı, Güneş, yer, su, atalar ve ocak (ateş) kültleridir.Bu bağlamda Asya halklarının inandığı Şamanlığın temelinde insan ve doğanın birlik ile beraberliği ve uyumu düşüncesi yer alır. Evren,dünya,insan,hayvan ve bitkiler alemi bir b&u... Devamı

09 01 2013

Patchwork ten Çanta yapılışı kalıpları ile beraber

patcwork çanta,aplike işleri patchwork yada kırk yama çanta modelleri çok moda artak kumaşlar yada alınan ama minik minik kesilen sonra birleştirilen kumaşlar bir tablo haline bile gelebiliyorlar sizlere yakında çok güzel çalışmalar ekleyeceğim kalıpları desenleri şemalarıyla bu sayfa hobi el işi nakış örgü sayfası yazın ne görmek ne yapmak istiyorsanız bize yazın paylaşalım sizlerel ...Kaynak : enguzelorgu.blogcu.com Devamı

06 01 2013

Türk Hat Sanatı

Türk Hat Sanatı |  görsel 1

http://www.hateserleri.com Türk Hat Sanatı denilince, Türklerin İslamiyet’i kabul edişlerinden sonra okuma yazma vasıtası olarak seçtikleri Arap asıllı harflerle vücuda getirilen sanat yazıları anlaşılır. Ancak şunu hemen belirtelim ki Arap harfleri İslamiyet’in zuhurundan sonra yavaş yavaş estetik unsurlar kazanarak, bu hal VIII. Yüzyılın ortalarından süratlenmiş; Türklerin İslam aleminde oldukları çağda zaten mühim bir sanat dalı haline gelmişti. Bu sebeple evvela Arap asıllı harflerin bünyesi ve İslam’ın ilk asırlarında gelişmesi hakkında kısa bir bilgi vermek gerekecektir. Yazı sanatının İslam kaynaklarında en özlü tarifi “Hat, cismani aletlerle meydan getirilen ruhani bir hendesedir.” cümlesiyle yapılmıştır ve hat sanatı, bu tarife uygun bir anlayış çerçevesinde asırlardır süregelmiştir.... ...Kaynak : mne.blogcu.com Devamı

06 01 2013

Islami Hat Sanati

Muhterem Dostlar Hat sanatı, hüsnühat (Arapça: حسن - hûsn - "güzel" + خط - khat - "yazı")[1] veya kaligrafi (Yunanca: κάλλος - kallos - "güzellik" + γραφή - graphẽ "yazı")[2] yazı sistemleri ve yazı öğeleri kullanılarak geliştirilen, sıklıkla dekoratif amaçla kullanılan, bir görsel sanat türüdür. Bu sanat dalının çağdaş bir tanımı ise "işaretlere anlamlı, ahenkli ve hünerli bir şekilde biçim verilmesi sanatı" şeklindedir.[3] Belirli bir yazı stiline yazı tipi, hat türü, el veya alfabe gibi tanımlanabilir.[4][5] Farklı yazı sistemlerinde farklı şekillerde, farklı coğrafyalarda ortaya çıkmış olan hat sanatı, özellikle matbaa öncesinde büyük önem arz etmiştir. Bugün tipografi sanatıyla ilişkilendirilebilecek hat sanatı... ...Kaynak : fortunaberlin.blogcu.com Devamı

06 01 2013

Deriden yapılmış folklorik tablo

Deriden yapılmış folklorik tablo |  görsel 1

...Kaynak : zelihaserbetciserin.blogcu.com Devamı

20 12 2012

islam ve sanat

                                                            TOPLUM  İÇİN SANAT        İslam ve sanat...Son zamanlarda sömürgeci uluslar karşısında verilmeye çalışılan mücadelemizde göz ardı edilen , öncelik sıralamalarında gerilere düşen bir konu...Halbuki bir zamanlar - pek çok konu gibi bu konuda da - İslam Alemi ileride idi.Sonra gerileme, yıkılış ... ve günümüz.Taklit, aşağılık duygusu ve yozlaşma ... gibi bir çok kavram karmaşasının Müslümanların hayatına girdiği günümüzde genel bir uyanış var İslam Toplumunda ...Bu durum dolayısı ile sanat alanına da - yavaş yavaş ta olsa -yansımaya başladı...İslam ve sanat  kavramlarını incelerken başta şunun altını özellikle çizmek isteriz: İslam'da sanat toplum için vardır.Ve sanat  topluma hizmet ve onu ileri götürmek için kullanılır!         Bir de asla göz ardı edilmemesi gereken şey:Batıda Operadan heykeltıraşlığa kadar  bir çok sanat dalının temelinde batının dini Hıristiyanlık vardır.Günümüzde İslam aleminde kendi dinlerine uzak olanların sanat adına temeli İsevilik olan batı türü sanat dallarına hayatlarını adamaları tam bir ironidir.Halbuki bizim dinimizden hareketle oluşurmuş "bize ait" sanat türleri asıl bizi yansıtır ve taklitçilikten uzak özgün sanatı ortaya çıkarır.Aslı varken bizdeki taklitçilerin dünya sanatın da başarı sahibi olamamalarını acaba buna da bağlamamız mümkün olmaz mı...!       Aşağıda İki İslami derginin sanat ile ilgili sayılarından , bazen birbirine zıt olan görüşler  d... Devamı

01 11 2012

Bayan Çanta

Bayan Çanta |  görsel 1

Kültür Bakanlığı sitesinden güzel bir ürün. Devamı

01 11 2012

Bayan Çanta

Bayan Çanta |  görsel 1

Kültür Bakanlığı sitesinden güzel bir ürün Devamı

01 11 2012

Bayan Çanta

Bayan Çanta |  görsel 1

Kültür Bakanlığı sitesinden güzel bir ürün Devamı

22 10 2012

Hindistan

Hindistan |  görsel 1

Taç Mahal Devamı

22 10 2012

Mekke

Mekke |  görsel 1

Kutsal Topraklar Devamı

22 10 2012

Bosna Hersek

Bosna Hersek |  görsel 1

Bosna Hersek Osmanlı Avrupa Kalesi Devamı

22 09 2012

deri kösele tablo

deri kösele tablo |  görsel 1

Kursiyer çalışması Devamı